Voor projectaanvragen die worden ingediend binnen de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ zijn aangepaste algemene voorwaarden en criteria opgesteld. Onderstaande algemene voorwaarden en criteria gelden uitsluitend voor aanvragen binnen de programmaregeling en zijn niet van toepassing op de overige aandachtsgebieden van het fonds. Aanvragen kunnen worden ingediend tot dinsdag 17 september 2019.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 • Het project heeft betrekking op de pijler Kunst & Cultuur. De aanvrager is een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk. Een stichting, vereniging, bv of nv in oprichting is geen rechtspersoon en kan ook geen aanvraag indienen. Van nv's en bv's komen alleen projecten met een sociale missie (waarbij de winst voor dat doel wordt ingezet) in aanmerking voor ondersteuning. Rijks- en gemeentemusea en rijks- en stadsarchieven kunnen ook voor ondersteuning in aanmerking komen.
 • Fonds 21 ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code.
 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde. Wanneer een organisatie structurele of meerjarige financiering van de overheid ontvangt, komen alleen de activiteiten in aanmerking die buiten deze financiering vallen.
 • Het project wordt gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden. De resultaten zijn in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk toegankelijk voor de samenleving.
 • Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.
 • Het project start na 1 december 2019.
 • De aanvraag wordt digitaal, compleet en correct ingediend. Alle vereiste bijlagen zijn meegestuurd.

 

Gronden voor Directe Afwijzingen

We steunen geen:

 • projecten met een religieuze of politieke doelstelling;
 • projecten waarvoor volledige of het grootste deel van de vereiste financiering bij Fonds 21 aangevraagd wordt;
 • projecten zonder duidelijk begin of einde;
 • verbouwing of (her)inrichting;
 • exploitatiekosten;
 • projecten voor (het plaatsen van) permanente kunstwerken in de openbare ruimte;
 • projecten van gemeenten;
 • eenmanszaken, vennootschap onder firma (vof) en individuele kunstenaars/theatermakers;
 • onderwijsinstellingen (wél van externe onderwijsaanbieders);
 • reprises van voorstellingen;
 • eendaagse festivals;
 • jaarprogrammering;
 • aankoop van kunstwerken;
 • restauraties;
 • erfgoed;
 • gratis toegankelijke evenementen/activiteiten (gratis is: zonder verplichte financiële bijdrage);
 • gratis beschikbaar gestelde publicaties;
 • niet-publieksprogramma's van evenementen/activiteiten;
 • talentontwikkeling; gericht op het naar een hoger niveau brengen van talenten op het gebied van kunst en cultuur;
 • kunst- en boekenbeurzen, beurzen waar kunstwerken of boeken worden verkocht (zowel commercieel als niet-commercieel);
 • kunstenaars of schrijvers in residentie (artist in residence programma's);
 • andere fondsen, die onze financiële middelen willen doorgeven;
 • herdenkingen en jubilea;
 • prijzen en concoursen.
 • amateurkunst; projecten waarin amateurs en/of studenten met professionals samenwerken;
 • opleidingen voor studenten/jonge makers of werkplaatsfuncties.

 

PROGRAMMAREGELING ‘KUNSTEDUCATIE VOOR MBO’ERS’


Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen om daarmee een impuls te geven aan de verschillende sectoren binnen Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Met de programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers' wil Fonds 21 culturele instellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Onder kunsteducatie verstaan we doelbewust leren over en door middel van kunst. Aanvragen voor educatieprojecten kunnen alle kunstdisciplines betreffen: beeldende kunst, vormgeving, fotografie, mode, architectuur, muziek, theater, dans, film, literatuur, poëzie, mediakunst, digitale cultuur en cross-overs tussen disciplines. Aanvragen kunnen meerjarig zijn (programma’s) of semi-permanente (museale) presentaties.

 


SPECIFIEK EISEN EN WENSEN

 

 • De doelgroep van het project zijn jongeren die een mbo-opleiding volgen in Nederland.

 • Het project heeft als doel leren over professionele kunst door middel van een kwalitatief en toegankelijk kunsteducatieproject.

 • De basis van het project is het ervaren (beschouwen, kijken, luisteren, lezen et cetera) van professionele kunst. Het project wordt getoetst in relatie tot het artistieke product. Hierbij is sprake van een hoge mate van artistieke kwaliteit.

 • De educatieve begeleiding is professioneel en van aantoonbare kwaliteit.

 • De inhoud en vorm van het project zijn afgestemd op de belevingswereld van mbo-leerlingen.

 • Het percentage van de bijdrage van Fonds 21 mag maximaal 50% van de begroting bedragen. De resterende dekking kan in de vorm van een (gekapitaliseerde) eigen bijdrage, inkomsten uit afname van het project of bijdragen van partners en/of andere financiers. Let op: Indien op uw projectbegroting voor 25.000 euro of meer out of pocket kosten zijn opgenomen, is bij de eindafrekening een controleverklaring van een onafhankelijke accountant verplicht. De kosten voor deze verklaring kunnen op de projectbegroting staan.

 • De aanvrager is een professionele kunstinstelling en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat.

 • Het project wordt tot stand gebracht door uitsluitend professionele makers en uitvoerenden.

 • Uit het projectplan blijkt professionele en zakelijke kwaliteit.

 • Een festival heeft een meerdaagse programmering met een overkoepelende artistieke visie.

 

 
We willen:

 • projecten ondersteunen gericht op buitenschoolse kunsteducatie: leren over kunst in de vrije tijd en/of informele sociale context;
 • projecten waarvan de aanpak, methodiek, vorm of doelgroep vernieuwend en/of overdraagbaar is of makkelijk op te schalen;
 • projecten ondersteunen die gebruik maken van peer to peer educatie of co-creatie; de doelgroep wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project;
 • projecten ondersteunen die plaatsvinden in regio’s waar relatief gezien weinig kunstaanbod is. Deze projecten hebben dus een pre;
 • projecten ondersteunen met een duidelijk reflectief karakter. Denkvaardigheden zoals metacognitie, analyseren, betekenis geven en creëren worden gestimuleerd. Er is ruimte voor persoonlijke stellingname, kritische reflectie en eigen interpretatie.

 

projecten binnen deze categorieBekijk meer projecten