Fonds 21, gevestigd aan Orteliuslaan 27, 3528 BA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens

https://www.fonds21.nl

Orteliuslaan 27

3528 BA Utrecht

030-2337600

 

De controller is aangewezen als contactpersoon privacy. De contactpersoon is te bereiken via privacy@fonds21.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fonds 21 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij het aanmaken van een profiel op de website, voor het versturen van nieuwsbrieven en andere informatie en/of bij het indienen van een aanvraag voor financiële ondersteuning.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bezoekers van de website:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

 

Persoonsgegevens voor het aanmaken van een (organisatie)profiel op de website:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.

 

Voor het verwerken en het versturen van de nieuwsbrief en andere informatie van Fonds 21 worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • E-mailadres.
 • Achternaam
 • IP-adres.

 

Bij het indienen van een aanvraag voor financiële ondersteuning van een project vragen wij de volgende persoonsgegevens en bijlagen:

 • NAW-gegevens van de organisatie en de bovengenoemde persoonsgegevens van de contactpersoon.
 • Uittreksel KvK.
 • Statuten.
 • Projectplan.
 • Projectbegroting inclusief dekkingsplan.
 • Recente jaarrekening.
 • Een aanvraagbrief.

 

 

Verwerking persoonsgegevens betrokkenen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@fonds21.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fonds 21 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het beoordelen van uw aanvraag voor financiële ondersteuning van een project.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van een betalingsverzoek van een eventuele toekenning.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Fonds 21 baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • Toestemming.
 • Ter voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst met u.
 • Wettelijke verplichting.
 • Gerechtvaardigd belang van Fonds 21 of van een derde.

 

Wanneer de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is dan kunt u deze toestemming altijd intrekken.

 

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken indien wij daartoe een wettelijke verplichting hebben, te weten een fiscale verplichting.

 

Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij verwerking van uw persoonsgegevens, te weten het oplossen van een geschil of een rechterlijke procedure.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fonds 21 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fonds 21) bij betrokken is. Fonds 21 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

De persoonsgegevens worden digitaal aangeleverd via de website en worden verwerkt in het projectadministratiesysteem AccountView en digitaal archiefsysteem Alchemy. Deze systemen zijn nodig om de projectaanvragen te kunnen behandelen, (digitaal) te communiceren met de aanvrager en de betalingen te verrichten. Voor de e-mail maakt Fonds 21 gebruik van Office 365. De programma’s en netwerkschijven draaien op een hosted server in Veenendaal. Met de systeembeheer, Account Software Groep, zijn een SLA en een verwerkersovereenkomst gesloten. De toegang tot de hosted server is beveiligd met een wachtwoord dat aan strenge eisen voldoet.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fonds 21 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Cookies

 

Afhankelijk van het type cookie maximaal 2 jaar.

 

Zie cookieverklaring.

 

Persoonsgegevens voor het versturen van een nieuwsbrief of andere informatie.

 

Totdat u de toestemming intrekt.

 

We hebben uw gegevens nodig om de informatie te versturen.

 

Persoonsgegevens voor het aanmaken van een profiel en indienen aanvraag via website.

 

Zolang het account actief gebruikt wordt.

 

Deze gegevens zijn nodig om in te loggen en aanvragen en betalingsverzoeken in te dienen.

 

Persoonsgegevens ontvangen voor een aanvraag voor financiële ondersteuning.

 

In geval van een afwijzing worden persoonsgegevens na het versturen van de beslissingsbrief verwijderd.

In geval van een toekenning worden de persoonsgegevens bewaard totdat de laatste betaling plaats heeft gevonden en het project is afgesloten.

 

De persoonsgegevens zijn nodig voor de beoordeling van de aanvraag en de communicatie omtrent de beslissing.

De persoonsgegevens zijn nodig voor de communicatie over en het doen van betalingen voor het project.

 

Persoonsgegevens vermeld op betalingsverzoeken en betaalbrieven

 

7 jaar

 

Bewaartermijn voor de fiscus.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fonds 21 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fonds 21 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met de administrateur van onze projecten, het bedrijf dat ons digitale en niet-digitale archief beheert, onze hosting provider, onze systeembeheerder, onze websitebouwer en de leverancier en beheerder van onze digitale vergadersoftware.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door de browser op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen.

 

 

Waarom gebruiken wij cookies?

Fonds 21 gebruikt functionele en analytische cookies. Daarnaast maakt Fonds 21 gebruik van video's via YouTube en Vimeo die gebruik maken van tracking cookies. Cookies zorgen ervoor dat de website snel wordt geladen en u onze website veilig kunt bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij inzicht krijgen hoe de website wordt gebruikt en hem kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen derden cookies gebruiken om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses. Zo kunnen we de beste gebruikerservaring realiseren. Ons cookiebeleid vindt u hier: https://www.fonds21.nl/cookies

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, bezwaar maken, beperken van gegevensverwerking, overdraagbaarheid gegevens, klacht indienen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fonds 21 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Ook heeft u het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@fonds21.nl.

 

Fonds 21 besteedt uiterste zorg aan het beeldmateriaal op de website. Mocht er een foto op staan waar u vanwege portretrechten bezwaar tegen heeft, dan vragen we u contact met ons op te nemen via privacy@fonds21.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Indien u meent dat Fonds 21 niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat verzoeken wij u dit eerst aan ons te laten weten zodat we samen met u een oplossing kunnen vinden. U kunt een klacht indienen bij onze contactpersoon privacy via privacy@fonds21.nl. Fonds 21 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fonds 21 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon privacy via privacy@fonds21.nl. Fonds 21 heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

 

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen dit privacystatement, de doelstellingen en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde wijzigen. De laatste versie van ons privacystatement is te vinden op onze website. Wij raden u aan om de laatste versie te raadplegen.

 

 

24 mei 2018