jongeren nemen een film op
Foto: MovieZone (foto: Mick Groeneveld | branding equality)

Dossier: Kunst en Educatie, leren over en met kunst

Kunst verrijkt, geeft andere visies en perspectieven, versterkt visuele geletterdheid, stimuleert sociale vaardigheden en draagt bij aan het respecteren van andermans mening. Kortom, kunst leent zich uitstekend om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en na te denken over bijvoorbeeld identiteit, vrijheid of vooroordelen. Fonds 21 hecht veel waarde aan de impact van kunst. Impact door kunst als middel, om méé te leren. Maar ook de impact van kunst op zich, waar weer veel óver te leren is. Fonds 21 onderstreept het belang hiervan met het aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’. Wij steunen projecten die als basis professionele kunst hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Aanvragen binnen dit aandachtsgebied kunnen alle kunstdisciplines betreffen en gericht zijn op alle leeftijden. We hebben de voorkeur voor projecten die zich richten op jongeren (12-30 jaar) in het algemeen en mbo-studenten in het bijzonder. Met het aandachtsgebied geeft Fonds 21 ruimte aan organisaties die opereren op het snijvlak van onze pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Aanvragers kunnen dus zowel kunstinstellingen zijn als maatschappelijke organisaties. In dit dossier vindt u informatie, voorbeeldprojecten en relevant nieuws over dit aandachtsgebied.   

Veelgestelde vragen

Welke organisaties mogen een aanvraag indienen?

Aanvragen worden ingediend door een kunstinstelling of een maatschappelijke organisatie. Onderwijsinstellingen en zelfstandigen kunnen in samenwerking met een kunstinstelling of maatschappelijke organisatie een project ontwikkelen, maar de aanvraag moet door de kunstinstelling of maatschappelijke organisatie worden ingediend. Deze dient als penvoerder en draagt daarbij de verantwoording voor de kwaliteit van het eindresultaat.

Voor welke doelgroep mogen wij een aanvraag indienen?

Aanvragen binnen dit aandachtsgebied kunnen alle kunstdisciplines betreffen en gericht zijn op alle leeftijden maar we hebben een voorkeur voor projecten gericht op jongeren (12-30 jaar). We verwachten dat de aanvrager een visie heeft op het begeleiden van of samenwerken met de doelgroep, ervaring heeft in het werken met de doelgroep en in het uitvoeren van vergelijkbare projecten. Voor projecten die alleen gericht zijn op jongeren die een mbo-opleiding volgen hebben we een speciaal programma: Kunsteducatie voor mbo’ers.

Welke projecten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage?

Onder ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’ vallen projecten die als basis professionele kunst hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording. Hiernaast is het belangrijk dat het op didactisch vlak gaat om stevige programma’s met een goede educatieve visie. Een lesbrief, online platform of nagesprek bij een voorstelling alleen is bijvoorbeeld niet voldoende, wij willen echt bijdragen aan intensieve en vernieuwende programma’s. Voorwaarden, criteria en voorbeeldprojecten zijn hier te vinden.

Wij hebben voor ons project eerder een toekenning gehad binnen het voormalige thema Jongeren & Cultuur als Middel. Wat verandert er voor ons?

Bij de beoordeling van het project kijken we mede naar de artistieke kwaliteit van de kunst die de basis van het project vormt, alsook van de makers die het project begeleiden. We hebben een voorkeur voor projecten die begeleid worden door professionele kunstenaars met een eigen uitvoeringspraktijk. Ten opzichte van het voormalige aandachtsgebied Cultuur als Middel betekent dit een verandering. De artistieke kwaliteit van kunst en het artistieke cv van begeleiders is nu een zwaarder beoordelingscriterium.

Wij hebben voor ons project eerder een toekenning gehad binnen het voormalige aandachtsgebied Kunsteducatie. Wat verandert er voor ons?

Bij de beoordeling van de pedagogische en didactische kwaliteit van het project kijken we naar de visie op educatie en begeleiding, de leerdoelen en de aanpak en methodiek van het project. De inhoud en de vorm van het project zijn afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep. Het project is vraaggericht en deelname van de doelgroep wordt aannemelijk gemaakt. Ten opzichte van het voormalige aandachtsgebied Kunsteducatie betekent dit een verandering. De didactische kwaliteit van het project is nu een zwaarder beoordelingscriterium.  

Welk bedrag mag er maximaal aangevraagd worden binnen dit programma?

Het minimum aan te vragen bedrag is € 10.000. Er is geen maximumbedrag waarvoor kan worden aangevraagd. Voor de financiering van het project dient er een evenwichtige verdeling tussen eigen inkomsten, bijdragen van overheid en bedrijfsleven, private en/of publieke fondsen te zijn. Bij educatieprojecten die op scholen plaatsvinden verwachten wij een bijdrage (bijvoorbeeld financieel, praktisch of inhoudelijk) vanuit het onderwijs. Fonds 21 ondersteunt alleen in uitzonderlijke gevallen projecten waarvoor het volledige of het grootste deel van de vereiste financiering bij ons fonds aangevraagd wordt.

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen over ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’?

Voor vragen over ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’ kunt u contact opnemen met adviseur Rianne Koelmans via 030 2337600 of rianne.koelmans@fonds21.nl.

Lees meer

Meer informatie

Hoe kan het Van Gogh Museum relevanter worden voor Amsterdamse jongeren met een biculturele achtergrond? Deze vraag onderzoekt het museum in het project Van Gogh verbindt.

Het negendaagse festival presenteert werk en concepten van ruim 2600 ontwerpers en trekt normaliter meer dan 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Het project Generation Z brengt kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit Amsterdam Nieuw-West op speelse en creatieve wijze in contact met alle facetten van film.

Beeldkracht is een project waarin jongeren (12 – 18 jaar) in asielzoekerscentra op creatieve wijze werken aan de vorming en uiting van hun identiteit.

Het project leert kinderen van 8 tot en met 14 jaar spelenderwijs alles over het maken van film, filmgeletterdheid, mediawijsheid, sociale vaardigheden en thema’s als burgerschap en kinderrechten.

Vertel Vrijheid! is een creatief lesproject waarin jongeren tussen de 12 en 16 jaar reflecteren op 75 jaar vrijheid.

Het project biedt de jongeren met creatieve workshops en een maatjesprogramma nieuw perspectief, creëert ruimte voor reflectie en toekomstverbeelding en geeft de jongeren positieve rolmodellen.

MovieZone is het platform van Eye Filmmuseum waar jongeren de mogelijkheid, ruimte en tools krijgen om zich te verdiepen in beeldcultuur in de breedste zin van het woord.

Take pART is een educatie- en participatietraject voor en door jongeren (15-20 jaar) waar jongeren een jaar lang partner zijn van het Dordrechts Museum.

Voices of Tolerance van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam is een lesprogramma met kunstzinnig co-creatietraject voor het vmbo. Het project nodigt leerlingen uit om hun stem te laten horen rond thema’s als vrijheid, tolerantie en (religieuze) diversiteit.

Fok Me Hokje is een educatief theaterproject van Studio 52nd over seksuele- en genderdiversiteit.

Het project bestaat uit een serie theater- en filmvoorstellingen en daaraan gekoppelde kunsteducatie-activiteiten voor mbo-studenten van ROC Midden Nederland in Amersfoort.

Spacemakers is een buitenschools educatietraject voor jongeren van 14 tot en met 24 jaar in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Bijzonder aan de biënnale zijn niet alleen de kunstwerken, maar ook het proces. Kinderen zijn namelijk betrokken bij het maken van de tentoonstelling.

In Boijmans Hillevliet werkt het museum samen met onder meer EMI op Zuid, Humanitas en ondernemers uit de wijk aan een nieuw publiek concept op het snijvlak tussen cultuur, welzijn en onderwijs.

(W)rap My Hijab is een project van Studio 52nd waarin jonge moslima’s raps, spoken words en verhalen schrijven over het al dan niet dragen van een hoofddoek.