Jongeren & Maatschappij

Fonds 21 wil dat alle jongeren hun toekomst optimaal kunnen vormgeven. Hiertoe steunen we innovatieve en activerende projecten met een positieve insteek, die de ontwikkelkansen van jongeren tussen 12 en 30 jaar blijvend vergroten. Het gaat ons hierbij om gelijkheid in kansen voor iedere jongere.

We willen vernieuwende initiatieven mogelijk maken en hebben in de beoordeling van aanvragen oog voor innovatieve meerwaarde, kennisdeling, kansen voor opschaling en (financiële) verduurzaming. We ondersteunen projecten die inspelen op de uitdagingen van deze tijd.

 

Momenteel hebben wij thematisch extra aandacht voor projecten op het gebied van:

 

 • Jongerenparticipatie en democratie

We steunen initiatieven die de stem van jongeren zicht- en hoorbaar maken. Waarin jongeren geactiveerd worden om zich uit te spreken binnen het publieke debat, te gaan stemmen of waarin ze inspraak krijgen in beleid.

 

 • Emancipatie en acceptatie van ondervertegenwoordigde groepen

We steunen initiatieven die de positie van ondervertegenwoordigde jongeren verstevigen en die vooroordelen en discriminatie tegengaan.

 

 • Brede talentontwikkeling van jongeren

We steunen initiatieven waarin jongeren nieuwe ervaringen opdoen, op school of daar buiten, met het doel hun grenzen te verleggen, en kennis en vaardigheden op te doen die hun ontwikkelkansen vergroten. We sluiten talentontwikkeling binnen een verenigingsstructuur uit, evenals projecten die jongeren direct naar werk begeleiden.

 

 • Mentaal welzijn van jongeren

We steunen initiatieven die het stigma rond mentale kwetsbaarheid doorbreken, de mentale veerkracht vergroten en jongeren helpen om indien nodig de weg te vinden naar passende hulp.

 

 

OM EEN AANVRAAG TE KUNNEN INDIENEN, MOET JE VOLDOEN AAN DEZE VOORWAARDEN

 • Het project richt zich uitsluitend op jongeren tussen 12 en 30 jaar.
 • In de ontwikkeling van het project zijn jongeren betrokken, op een gelijkwaardige en wederkerige manier.
 • Het project stelt voor de deelnemers specifieke, meetbare leerdoelen vast, die na afloop geëvalueerd kunnen worden.
 • Het project heeft een hoge pedagogische en didactische kwaliteit:
  • Inhoud en vorm sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep.
  • De aanpak, methodiek en samenwerkingsvorm met jongeren zijn overtuigend, onderbouwd, helder en concreet beschreven.
  • Trainers, (gast)docenten, coaches, maatjes en/of peer educators representeren de beoogde doelgroep van het project en zijn goed toegerust op hun taken.
 • Het project is voor Fonds 21 van voldoende omvang. Dit kan zich vertalen in bereikaantallen, maar bijvoorbeeld ook in de intensiteit van het project voor de deelnemers. In financiële zin betekent dit doorgaans dat de totale projectbegroting minimaal € 60.000 bedraagt.
 • Op de dekking is sprake van een gespreide financieringsmix, waarbij wij maximaal 15-20% van de totale kosten dekken.

 

 

DAARNAAST VINDEN WE HET BELANGRIJK DAT

 • het project innovatieve meerwaarde heeft voor de sector waarin het plaatsvindt en er aandacht is voor het delen van de kennis die wordt opgedaan;
 • het project bij succes opgeschaald kan worden. Aan opschaling kan Fonds 21 bijdragen;
 • het project potentie heeft om (op termijn) financieel te verduurzamen;
 • de aanvrager ervaring heeft in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten;
 • het project, als deze geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het onderwijs, aansluit op de behoefte van scholen;
 • aanvragers zich zichtbaar inspannen voor diversiteit en inclusie in hun organisatie en project.

 

 

DIT DOEN WE NIET

 • Projecten die jongeren direct naar werk begeleiden (arbeidstoeleiding).
 • Projecten met een lokale focus zonder perspectief op opschaling, of bijzondere meerwaarde in grootregionaal/landelijk opzicht.
 • Projecten met een sterke focus op sport, spel en vrijetijdsbesteding.
 • Projecten in het kader van gezonde of veilige leefstijl.
 • Projecten waaraan deelname geheel vrijblijvend en/of kortdurend is (bijvoorbeeld projecten die uitsluitend bestaan uit inloopactiviteiten, programma’s van één les, conferenties, awards, websites, apps of online platforms).
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal voor scholen, zonder dat dit is ingebed in een breder programma waarin jongeren direct bereikt worden.