Jongeren & Maatschappij

Fonds 21 wil dat alle jongeren hun toekomst optimaal kunnen vormgeven. Hiertoe steunen we innovatieve en activerende projecten met een positieve insteek, die de ontwikkelingskansen van jongeren tussen 12 en 30 jaar blijvend vergroten.

Fonds 21 ondersteunt projecten die inspelen op de uitdagingen van deze tijd. Omdat tijden veranderen, veranderen ook de onderwerpen waar wij in de beoordeling prioriteit aan geven. Momenteel hebben wij thematisch extra aandacht voor:

 

 • Projecten die zich inzetten voor het vergroten van geletterdheid van jongeren.
 • Projecten op het gebied van mediawijsheid.
 • Projecten op het gebied van financiële zelfredzaamheid.
 • Projecten die jongeren stimuleren zich ondernemend op te stellen richting hun eigen toekomst.
 • Projecten op het gebied van psychische gezondheid en eenzaamheid onder jongeren.
 • Projecten die zich richten op emancipatie van minderheidsgroepen.

 

 

 

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning is het een vereiste dat

 

 • het project zich uitsluitend op jongeren tussen 12 en 30 jaar richt;
 • het project voor de deelnemers specifieke, meetbare leerdoelen benoemt, waar na afloop van het project op geëvalueerd kan worden;
 • het project een hoge pedagogische en didactische kwaliteit heeft: - Inhoud en vorm sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep. - De aanpak, methodiek en samenwerkingsvorm met jongeren zijn overtuigend, onderbouwd, helder en concreet beschreven. - Trainers, (gast)docenten, coaches, maatjes en/of peer educators hebben een relevante achtergrond en zijn goed toegerust op hun taken;
 • het project vraaggericht is en deelname van jongeren aannemelijk is gemaakt. Dit kan online en/of offline deelname zijn;
 • het project voor Fonds 21 van voldoende omvang is. Dit kan zich vertalen in bereikaantallen, maar bijvoorbeeld ook in de intensiteit van het project voor de deelnemers; In financiële zin betekent dit dat een projectbegroting over het algemeen op minimaal € 50.000 uitkomt.

 

 

 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat

 

 • het project innovatieve meerwaarde heeft voor de sector waarin het plaatsvindt en er aandacht is voor het delen van de kennis die wordt opgedaan;
 • het project bij succes opgeschaald kan worden. Aan zulke opschaling kan Fonds 21 bijdragen;
 • de aanvrager ervaring heeft in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten;
 • het project, als deze geheel of gedeeltelijk plaatsvindt binnen het onderwijs, aansluit op de behoefte van scholen;
 • het projectplan aandacht besteedt aan diversiteit en inclusie.

 

 

 

Dit doen we niet

 

 • Projecten waarvan de financiering van activiteiten valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid of zorgverzekeraars.
 • Projecten die enkel gericht zijn op het opleiden voor een beroep of vak.
 • Projecten met een sterke focus op sport, spel en vrijetijdsbesteding.
 • Projecten in het kader van gezonde of veilige leefstijl.
 • Projecten waaraan deelname geheel vrijblijvend en/of kortdurend is (bijvoorbeeld: inloopactiviteiten, programmareeksen, conferenties, awards, websites, apps of online platforms).
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal voor scholen.

Projecten

>
>