ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Het project heeft betrekking op een van de thema's of disciplines binnen de pijlers Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij van Fonds 21.
 • De aanvrager is een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk. Een stichting, vereniging, bv of nv in oprichting is geen rechtspersoon en kan ook geen aanvraag indienen. Van nv's en bv's komen alleen projecten met een sociale missie (waarbij de winst voor dat doel wordt ingezet) in aanmerking voor ondersteuning. Rijks- en gemeentemusea en rijks- en stadsarchieven kunnen ook voor ondersteuning in aanmerking komen.
 • Fonds 21 ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de Governance Code Cultuur voor goed bestuur en toezicht. Deze code richt zich op de culturele sector, maar de principes dienen ook als richtlijnen voor aanvragers binnen de pijler Jongeren & Maatschappij.
 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde. Wanneer een organisatie structurele of meerjarige financiering van de overheid ontvangt, komen alleen de activiteiten in aanmerking die buiten deze financiering vallen.
 • De aanvraag dient minimaal vier maanden voor de start van het project ingediend te zijn. De start is het moment waarop het publiek kennis maakt met het project, bijvoorbeeld de première van een theatervoorstelling of een film. Bij maatschappelijke projecten voor jongeren geldt als startdatum de start van de uitvoering van een project, dit kan ook de start van de voorbereidingsperiode zijn. Voor een vooraanvraag geldt een behandeltermijn van drie weken. Na een positief advies hierop kan een aanvraag ingediend worden. In dit geval bedraagt de behandeltermijn vier maanden + drie weken.
 • Het project wordt gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden. De resultaten zijn in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk toegankelijk voor de samenleving.
 • Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000.
 • Voor de financiering van het project is er een evenwichtige verdeling tussen eigen inkomsten, bijdragen van overheid en bedrijfsleven, private en/of publieke fondsen.
 • Een project dat eerder is afgewezen kan niet opnieuw worden ingediend.
 • De aanvraag wordt digitaal, compleet en correct ingediend. Alle vereiste bijlagen zijn meegestuurd.

 

Voor de pijler Kunst & Cultuur geldt:

 • Fonds 21 ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de Fair Practice Code.

GRONDEN VOOR DIRECTE AFWIJZINGEN

We steunen geen:

 • projecten met een religieuze of politieke doelstelling;
 • projecten waarvoor volledige of het grootste deel van de vereiste financiering bij Fonds 21 aangevraagd wordt;
 • projecten zonder duidelijk begin of einde;
 • verbouwing of (her)inrichting;
 • exploitatiekosten;
 • projecten voor (het plaatsen van) permanente kunstwerken in de openbare ruimte;
 • projecten van gemeenten;
 • eenmanszaken, vennootschap onder firma (vof) en individuele kunstenaars/theatermakers;
 • onderwijsinstellingen (wél van externe onderwijsaanbieders);
 • reprises van voorstellingen;
 • eendaagse festivals;
 • jaarprogrammering;
 • aankoop van kunstwerken;
 • restauraties;
 • erfgoed;
 • gratis toegankelijke evenementen/activiteiten (gratis is: zonder verplichte financiële bijdrage);
 • gratis beschikbaar gestelde publicaties;
 • niet-publieksprogramma's van evenementen/activiteiten;
 • talentontwikkeling; gericht op het naar een hoger niveau brengen van talenten op het gebied van kunst en cultuur;
 • kunst- en boekenbeurzen, beurzen waar kunstwerken of boeken worden verkocht (zowel commercieel als niet-commercieel);
 • kunstenaars of schrijvers in residentie (artist in residence programma's);
 • andere fondsen, die onze financiële middelen willen doorgeven;
 • herdenkingen en jubilea;
 • prijzen en concoursen.

 

In de pijler Kunst & Cultuur ondersteunen we verder geen:

 • amateurkunst; projecten waarin amateurs en/of studenten met professionals samenwerken;
 • opleidingen voor studenten/jonge makers of werkplaatsfuncties.

Met het programma 'Kunsteducatie voor mbo'ers' wil Fonds 21 kunstinstellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Onder kunsteducatie verstaan we doelbewust leren over en door middel van kunst. Aanvragen voor educatieprojecten kunnen alle kunstdisciplines betreffen. Aanvragen kunnen meerjarig zijn (programma’s) of semi-permanente (museale) presentaties.

 

 

VOOR ALLE PROJECTEN KUNSTEDUCATIE VOOR MBO'ERS GELDT

 

 • Professionaliteit: de aanvrager is een professionele kunstinstelling en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. Uit het projectplan blijkt professionele en zakelijke kwaliteit.
 • Kwaliteit: er is sprake van een hoge mate van artistieke kwaliteit. Het project wordt tot stand gebracht door uitsluitend professionele makers. De (educatieve) begeleiding is van aantoonbare kwaliteit.
 • De doelgroep van het project zijn jongeren die een mbo-opleiding volgen in Nederland. De inhoud en vorm van het project zijn afgestemd op de belevingswereld van mbo-leerlingen.
 • Actualiteit: het project heeft actualiteitswaarde, is relevant, onderscheidend en heeft urgentie en is van aanvullend belang binnen het bestaande educatie-aanbod in Nederland.
 • Het project heeft als doel leren over en met kunst door middel van een kwalitatief en toegankelijk kunsteducatieproject.
 • Alleen nieuw (te ontwikkelen) educatieaanbod wordt ondersteund en bestaande projecten die opgeschaald worden. Jaarlijks terugkerende projecten moeten worden ingediend binnen het aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’.
 • Er is een onderbouwde visie op educatie en leerdoelen, de aanpak en methodiek worden helder beschreven.
 • Het percentage van de bijdrage van Fonds 21 mag maximaal 50% van de begroting bedragen. De resterende dekking kan in de vorm van een (gekapitaliseerde) eigen bijdrage, inkomsten uit afname van het project of bijdragen van partners en/of andere financiers.
 • Het aangevraagde bedrag is maximaal € 50.000,-

 

 

WE HEBBEN DE VOORKEUR VOOR

 

 • projecten die bestaan uit receptieve, actieve en reflectieve onderdelen.
 • buitenschoolse kunstprojecten: leren over en met kunst in de vrije tijd en/of informele sociale context.
 • projecten waarvan de aanpak, methodiek, vorm of doelgroep vernieuwend en/of overdraagbaar is of makkelijk op te schalen.
 • projecten die gebruik maken van peer to peer educatie of co-creatie; de doelgroep wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.
 • projecten die plaatsvinden in regio’s waar relatief gezien weinig kunst- en cultuuraanbod is.