Veelgestelde vragen

Foto: Wonderfeel (foto: Foppe Schut)

21 verwijst naar de 21e eeuw. Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Naast financier, zijn wij daarbij ook een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. Met wisselende programmaregelingen spelen wij in op actuele thema’s.

Fonds 21 is een privaat fonds. Het donatiebudget van Fonds 21 wordt beschikbaar gesteld vanuit privaat vermogen. Enkele voorbeelden van andere private fondsen zijn Adessium, VandenEnde Foundation en VSBfonds.


De Rijksoverheid ondersteunt culturele instellingen via zes publieke fondsen, dit zijn: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Nederlands Letterenfonds.

Het donatiebudget wordt beschikbaar gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL. Stichting Beheer SNS REAAL heeft ‘het doen van uitkeringen met een sociale of ideële strekking’ als statutaire doelstelling. Daarbij is vastgelegd dat Stichting Beheer deze uitkeringen doet via Fonds 21.

Jaarlijks besteedt Fonds 21 circa € 10 miljoen aan de doelstelling.

De aanvraag dient minimaal vier maanden voor de start van het project ingediend te zijn. Houd er rekening mee dat de doorlooptijd van de behandeling van een aanvraag ook maximaal vier maanden is. De start van het project is het moment waarop het publiek kennismaakt met het project, bijvoorbeeld de première van een theatervoorstelling of de opening van een tentoonstelling. Bij maatschappelijke projecten voor jongeren geldt als startdatum het moment dat de jongeren deelnemen aan het project, dit kan ook de start van de voorbereidingsperiode zijn.

 

Voor een vooraanvraag geldt een behandeltermijn van drie weken. Na een positief advies hierop kan een aanvraag ingediend worden. In dit geval bedraagt de behandeltermijn vier maanden + drie weken.

 

Bij een toekenning verwachten wij dat u ons logo plaatst op promotie- en publiciteitsmateriaal. Is er een deadline voor drukwerk? Dan ontvangt Fonds 21 de aanvraag graag ruim van te voren.

We streven ernaar om u binnen vier maanden te kunnen berichten of uw aanvraag toe dan wel afgewezen is. Dat bericht ontvangt u online en per post. De beslissing wordt nooit telefonisch gegeven.

Het minimum aan te vragen bedrag is € 10.000. Er is geen maximum bedrag waarvoor kan worden aangevraagd. Voor de financiering van het project dient er een evenwichtige verdeling tussen eigen inkomsten, bijdragen van overheid en bedrijfsleven, private en/of publieke fondsen te zijn. Fonds 21 ondersteunt geen projecten waarvoor het volledige of het grootste deel van de vereiste financiering bij ons fonds aangevraagd wordt.

Voor projecten waarbij Fonds 21 € 25.000 of meer heeft toegekend, is het verplicht om bij de eindafrekening een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant aan te leveren. De kosten hiervoor mogen op de projectbegroting worden opgenomen.

Organisaties die niet eerder een toekenning van Fonds 21 hebben ontvangen zijn verplicht om een vooraanvraag te versturen. Hiermee kunnen we u binnen drie weken laten weten of uw project kansrijk is voor financiële ondersteuning en of u door kunt gaan met het indienen van een projectaanvraag. U wordt automatisch doorverwezen naar onze pagina om een vooraanvraag te versturen na het selecteren van een categorie en het doorlopen van de vragenlijst op de pagina Aanvragen. Voor vragen zijn wij te bereiken op 030 - 233 76 00.

Het indienen van een aanvraag loopt middels zes stappen:

 1. Lees onze voorwaarden op de website
 2. Ga naar Aanvragen en selecteer een categorie
 3. Doorloop de vragenlijst (alleen als u de vragenlijst succesvol heeft doorlopen is het mogelijk een aanvraag in te dienen.)
 4. Registreer en log in (activeer uw account door te klikken op de activatielink in de e-mail.)
 5. Vul het aanvraagformulier in en voeg de volgende bestanden toe: begroting en dekkingsplan, projectaanvraag en eventuele bijlage
 6. Verzend de aanvraag (na het indienen van de aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestigingslink om de aanvraag te voltooien. Pas als u op die link klikt, nemen wij de aanvraag in behandeling.)

 

Meer informatie over het indienen van een aanvraag bij Fonds 21 leest u hier.

Twijfelt u welke categorie u moet selecteren? Of sluit uw project aan bij meerdere categorieën? Kies dan voor de categorie waarvan u zelf denkt dat uw project het beste past. Indien wij denken dat uw aanvraag beter aansluit bij een andere categorie, passen wij dit voor u aan. Uw aanvraag wordt in ieder geval nooit om deze reden afgewezen.

Eenmaal ingelogd in uw persoonlijke account kunt u een aanvraag invullen. Een aanvraag bestaat uit een projectbeschrijving, financiën, gegevens van de organisatie en onderstaande bijlagen:

 • projectplan;
 • ondertekende aanbiedingsbrief;
 • begroting inclusief dekkingsplan;
 • gewaarmerkt KvK-uittreksel, niet ouder dan één jaar;
 • meest recente jaarrekening, met:
  • óf een controleverklaring van een onafhankelijke accountant
  • óf ondertekend door minimaal twee bestuursleden (inclusief naam en functie)
 • geldende statuten
 • eventueel aanvullende informatie zoals een speellijst (podiumkunsten) of bruikleenlijst (beeldende kunsten).

Wanneer u met het indienen van een aanvraag bent begonnen, kunt u deze tussentijds opslaan en sluiten om op een later moment verder te gaan. De knop ‘opslaan’ vindt u rechts onderaan. Uw gegevens gaan niet verloren. U kunt een projectaanvraag dus in verschillende stappen invullen, zodat u de tijd kunt nemen om alles compleet te maken en de juiste documenten bij te voegen.

Het is niet mogelijk om twee aanvragen tegelijkertijd in te dienen. Bij vragen hierover kunt u telefonisch (030 - 233 76 00) of per e-mail (info@fonds21.nl) contact met ons opnemen.

Wijzigingen of aanvullingen kunt u doorgeven via info@fonds21.nl, onder vermelding van de projecttitel en het projectnummer.

Een project dat eerder is afgewezen kan niet opnieuw worden ingediend.

We prefer applications in Dutch, but we accept a project plan, cover letter and other information about the project in English. However, all answers to the questions in your personal account on our website need to be in Dutch.

Heeft Fonds 21 uw project financieel ondersteund? Dan verwachten wij dat u ons logo plaatst op promotie- en publiciteitsmateriaal, zowel online als offline. Zo helpt u ons om meer bekendheid aan het fonds te geven en anderen te stimuleren een aanvraag bij ons in te dienen. Hier kunt u het logo in verschillende formaten downloaden.

Naast financier is Fonds 21 ook een betrokken partner die ontwikkelingen in de sector stimuleert. Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen. Op basis van ontwikkelingen in het veld en gesprekken met relevante partijen toetsen we de relevantie van een programmaregeling. Daarnaast dragen de programmaregelingen ook bij aan kennisdeling over actuele onderwerpen door de opgedane kennis overdraagbaar te maken voor andere professionele instellingen.


De voorwaarden van een programmaregeling wijken soms af van de voorwaarden die gelden voor een reguliere aanvraag. In het verleden heeft Fonds 21 onder meer de programmaregelingen Digitale Innovatie in Musea, Kijk op Media, Toekomstmuziek, Jouw Geld en Kunsteducatie voor mbo’ers uitgezet. Kijk voor meer informatie over programmaregelingen in onze digitale dossiers.

Fonds 21 is een landelijk fonds en bij de beoordeling van projecten kijken we naar de relevantie van het project binnen een landelijke context. Hoe verhoudt het project zich tot vergelijkbaar aanbod in Nederland? Binnen de pijler Kunst & Cultuur wordt er gekeken of er een duidelijke publieksvisie is. Daarnaast wordt er gekeken of het project op verschillende locaties in het land plaats vindt of dat er sprake is van een landelijk publieksbereik. Bij Podiumkunsten wordt gekeken of er een landelijke speellijst is. Bij Beeldende Kunsten & Vormgeving hebben projecten gericht op een publiek uit het hele land de voorkeur. Bij projecten binnen de pijler Jongeren & Maatschappij wordt gekeken of het project jongeren in verschillende regio’s of steden bereikt. Projecten die de mogelijkheid hebben om later op andere plekken te worden voortgezet hebben de voorkeur. Is een project lokaal dan wordt er gekeken of de methode of opgedane ervaring gedeeld kan worden met andere partijen in het land.

Fonds 21 ondersteunt zowel hedendaagse kunsttentoonstellingen als kunsthistorische tentoonstellingen. Door het maatschappelijk betrokken karakter van het fonds en de twee pijlers Jongeren & Maatschappij en Kunst & Cultuur bestaat soms de misvatting dat het fonds alleen hedendaagse kunsttentoonstellingen steunt over maatschappelijke thema’s.


Bij het beoordelen van aanvragen wordt er gekeken naar (artistieke/inhoudelijke) kwaliteit, publiek en actualiteit:

 • (artistieke) Kwaliteit: er is sprake van een hoge mate van artistieke kwaliteit. De aanvrager is daarbij een professionele kunst- of cultuurinstelling en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. Het project wordt tot stand gebracht door uitsluitend professionele makers en uitvoerenden.
 • Publiek: het project heeft als doel professionele kunst & cultuur toegankelijk te maken voor een breed en/of passend publiek. Het project heeft een landelijk bereik; het project bereikt publiek uit het hele land. (Projecten die plaatsvinden in regio’s waar relatief gezien weinig kunst- en cultuuraanbod is hebben een pré).
 • Actualiteit: het project heeft actualiteitswaarde, is relevant, onderscheidend en heeft urgentie en is van aanvullend belang binnen het bestaande kunst- en cultuuraanbod in Nederland.

 

Op de website van Fonds 21 kunt u zien welke tentoonstellingen het fonds heeft ondersteund.

Jaarlijks ontvangen wij meer aanvragen dan we binnen ons donatiebudget kunnen toekennen. Daarom is er een toekenningsbeleid geformuleerd waarin scherpe keuzes zijn gemaakt. Volgens Fonds 21 draagt een meerdaagse programmering voor een betalend publiek bij aan de impact en bereik van het project.

Specifiek voor de categorie Podiumkunsten geldt dat we graag ruimte willen geven aan makers en/of uitvoerenden met een jongere carrière. Daaronder verstaan we makers die tenminste drie jaar geleden zijn afgestudeerd, meerdere producties op hun naam hebben staan en wier werk lof krijgt van pers, publiek en vakgenoten.

Met vragen kunt u altijd contact opnemen met Fonds 21 telefonisch (030) 233 76 00 of per mail (info@fonds21.nl).