Logo van de Fair Practice Code

Dossier: Fair Practice Code

De Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit zetten zich gezamenlijk in voor een gezonde en veerkrachtige sector. Elk van deze codes heeft een eigen focus: de Fair Practice Code richt zich op een stevigere arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector, de Governance Code Cultuur op fatsoenlijk bestuur en de Code Culturele Diversiteit op een structurele verankering van culturele diversiteit binnen de organisatie.

Fonds 21 onderschrijft de waarden die ten grondslag liggen aan de Fair Practice Code en toetst bij projectaanvragen of de gedragscode wordt gehanteerd.

Veelgestelde vragen

Wat is de Fair Practice Code?

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code functioneert als een paraplu voor regelingen en richtlijnen ter verbetering van het verdienvermogen en stimuleert de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt. De Fair Practice Code verwijst naar de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit en vormt daarop een aanvulling. De Fair Practice Code is een praktische uitwerking van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, waarvoor Kunsten ‘92 in 2016 van minister Bussemaker de opdracht kreeg. De laatste versie van de Fair Practice Code en de Fair Practice Scan zijn hier te vinden.

Waarom onderschrijft Fonds 21 de Fair Practice Code?

Fonds 21 onderschrijft de waarden die ten grondslag liggen aan de Fair Practice Code omdat deze bijdragen aan de professionalisering van de culturele sector. De code richt zich naast culturele instellingen ook op de afnemers van cultuur (het publiek) en draagt hierdoor bij aan meer waardering voor de rol van de culturele sector in onze economie en samenleving. Fonds 21 moedigt culturele instellingen aan om de Fair Practice Code te hanteren. Bij projecten met werk van beeldend kunstenaars met een praktijk in Nederland, toetsen we of de richtlijn kunstenaarshonorarium wordt onderschreven en toegepast. Ook kijkt Fonds 21 binnen Podiumkunsten of de Cao Toneel en Dans gehanteerd wordt of conform de normen van deze cao betaald wordt. Fonds 21 vindt eerlijke betaling belangrijk en weegt dit aspect mee in de beoordeling van de aanvraag.

Hoe werkt de Fair Practice Code?

De gedragscode is bedoeld als handvat voor culturele professionals om met elkaar in gesprek te gaan. Met behulp van een quickscan kunnen organisaties en zelfstandigen via de website controleren of zij handelen volgens de waarden van de code. De scan verschaft daarnaast praktische informatie zoals afspraken in cao’s, honorariarichtlijnen of convenanten die als kader gebruikt kunnen worden.

Voor wie is de Fair Practice Code?

De code is er voor alle werkenden binnen de culturele en creatieve sector, iedereen die de sector ondersteunt en iedereen die afnemer is van kunst en cultuur. Het ontwikkelen en het toepassen van de code is de gedeelde verantwoordelijkheid van de hele sector: werkgevers, opdrachtgevers, werknemers, kunstenaars, zelfstandigen, ondersteuners, fondsen, bonden, organisaties en overheden.