Uw aanvraag is toegekend

Geef aanvullende informatie of inhoudelijke wijzigingen tijdig door. Een verandering van de gegevens kan gevolgen hebben voor een advies of toekenning. Gebruik bij een financiële wijziging (bijvoorbeeld een wijziging in de uitgaven of in het dekkingsplan) altijd uw ingediende begroting en geef helder in toegevoegde kolommen aan wat er ten opzichte van deze begroting is veranderd. Bij een significante afwijking tussen de ingediende begroting en de actuele werkbegroting kan er een bijstelling en/of heroverweging van het toegekende bedrag plaatsvinden. Stuur de wijziging van uw gegevens of financiën naar: info@fonds21.nl. Vermeld in de onderwerpregel van de e-mail altijd het referentienummer van uw project.  

Communicatie

Wij verwachten dat u de naam van Fonds 21 vermeldt in uw communicatie-uitingen en dat u, waar mogelijk, ons logo gebruikt. Meer informatie over ons naamgebruik en het gebruik van ons logo vindt u op de pagina Communicatie.

 

Betaalverzoek

Het indienen van een voorschotverzoek of een afrekening verloopt digitaal via uw persoonlijke pagina. Deze pagina is te bereiken door met uw inloggegevens in te loggen op de website. Uw persoonlijke pagina biedt een volledig overzicht van de voortgang van het project. Daarbij zijn alle benodigde documenten gedigitaliseerd.

 

 

Bevoorschotting

 

U kunt maximaal 75% van het toegekende bedrag als voorschot uitgekeerd krijgen. Het formulier voor bevoorschotting is digitaal beschikbaar op uw persoonlijke pagina. De volgende documenten dient u als bijlage toe te voegen.

 

  • Begroting met dekkingsplan (in twee kolommen indien de begroting is gewijzigd na het indienen van uw aanvraag);
  • Kopie bankafschrift (niet ouder dan één jaar).

 

Incomplete verzoeken tot bevoorschotting kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

 

Eindafrekening

 

De formulieren voor de eindafrekening zijn beschikbaar op uw persoonlijke pagina en bestaan uit een betalingsverzoek, een evaluatieformulier en de volgende bijlagen:

  • inhoudelijke verantwoording;
  • financiële verantwoording;
  • een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant (alleen bij toekenningen van € 50.001,- of meer). Indien de controleverklaring een andere strekking heeft dan een goedkeuring, dan wordt de reden van deze afwijking toegelicht door de organisatie en de controlerend accountant;
  • kopie bankafschrift (niet ouder dan één jaar);
  • alle relevante visuele documentatie;
  • twee exemplaren van alle verschenen publicaties.

 

Plaats bij uw afrekening de kosten en inkomsten (net als bij de bevoorschotting) naast de ingediende wensbegroting en/of bevoorschotting. Een significante afwijking, waarvan wij niet op de hoogte zijn, kan gevolgen hebben voor de hoogte van onze bijdrage. Het volledige of resterende percentage wordt overgemaakt wanneer u aan de toekenningsvoorwaarden hebt voldaan. Uw verzoek wordt binnen twintig werkdagen verwerkt. Als u binnen drie maanden na realisatie van het project niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, vervalt het recht op de (resterende) financiële bijdrage. 

 

Heeft u geen account op onze website, ga dan voor het indienen van een verzoek tot voorschot of afrekening naar de pagina Downloads. Daar kunt u alle genoemde formulieren downloaden. Ingevulde documenten kunt u e-mailen naar info@fonds21.nl. Vermeld in de onderwerpregel van de e-mail altijd het referentienummer van uw project.