Uw aanvraag is toegekend

Geef aanvullende informatie of inhoudelijke wijzigingen tijdig door. Een verandering van de gegevens kan gevolgen hebben voor een advies of toekenning. Gebruik bij een financiële wijziging (bijvoorbeeld een wijziging in de uitgaven of in het dekkingsplan) altijd uw ingediende begroting en geef helder in toegevoegde kolommen wat er ten opzichte van deze begroting is veranderd. Bij een significante afwijking tussen de ingediende begroting en de actuele werkbegroting kan er een bijstelling en/of heroverweging van het toegekende bedrag plaatsvinden.

 

Stuur alle verzoeken en informatie naar: info@fonds21.nl. Vermeld in de onderwerpregel van de e-mail altijd het referentienummer van uw project.

 

Communicatie

Wij verwachten dat u de naam van Fonds 21 vermeldt in uw communicatie-uitingen en dat u, waar mogelijk, ons logo gebruikt. Meer informatie over ons naamgebruik en het gebruik van ons logo vindt u op de pagina Communicatie.

 

Bevoorschotting

U kunt maximaal 75% van het toegekende bedrag als voorschot uitgekeerd krijgen. We hebben daarvoor de volgende documenten nodig:

  • Ingevuld en ondertekend formulier bevoorschotting.
  • Begroting met dekkingsplan (in twee kolommen indien de begroting is gewijzigd na het indienen van uw aanvraag).

Incomplete verzoeken tot bevoorschotting kunnen wij niet in behandeling nemen. Zorg ervoor dat u alle gevraagde documenten op de juiste wijze aan ons toestuurt, zodat wij uw verzoek vlot kunnen afhandelen.

 

Eindafrekening

Voor de eindafrekening verwachten wij van u de volgende documenten: 

  • Evaluatieformulier;
  • Formulier betalingsverzoek;
  • Inhoudelijke verantwoording;
  • Financiële verantwoording;
  • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant (alleen bij een toekenning van € 25.000 of meer)
  • alle relevante visuele documentatie;
  • twee exemplaren van alle verschenen publicaties.

Plaats bij uw afrekening de kosten en inkomsten (net als bij de bevoorschotting) naast de ingediende wensbegroting en/of bevoorschotting. Een significante afwijking, waarvan wij niet op de hoogte zijn, kan gevolgen hebben voor de hoogte van onze bijdrage. Het volledige of resterende percentage wordt overgemaakt wanneer u aan de toekenningsvoorwaarden hebt voldaan. Uw verzoek wordt binnen twintig werkdagen verwerkt. Als u binnen drie maanden na realisatie van het project niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, vervalt het recht op de (resterende) financiële bijdrage. 

 

Kijk bij Downloads voor de genoemde documenten.