Stimuleringsregeling: Queer Up!

In een tijd waarin vrijheid ter discussie staat geeft Fonds 21 een extra impuls aan projecten en organisaties die op een positieve manier bijdragen aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTQIA+-gemeenschap in Nederland. Met de stimuleringsregeling Queer Up! wil Fonds 21 een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de LHBTQIA+-gemeenschap in de samenleving.

Let op: deze stimuleringsregeling is gesloten - er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Met Queer Up! geven we queerplatforms en –organisaties de ruimte om een steviger fundament te leggen, zodat ze hun waardevolle werk kunnen voortzetten en/of uitbreiden. Ook steunen we binnen deze stimuleringsregeling projecten gericht op het vergroten van begrip voor de LHBTQIA+-gemeenschap. Fonds 21 biedt de mogelijk om voor zowel projectfinanciering als financiering voor organisatieontwikkeling aan te vragen.

 

 

Met de stimuleringsregeling wil Fonds 21: 

 1. Organisaties met een oorsprong in de LHBTQIA+-gemeenschap de mogelijkheid bieden een professionaliseringsslag te maken. We bieden financiële ondersteuning aan professionele of professionaliserende queerplatforms om hun impact te vergroten. 
 2. Organisaties aanmoedigen om ofwel bestaande projecten op te schalen, ofwel nieuwe projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTQIA+-gemeenschap in Nederland. 

 

 

Deelnemen aan de stimuleringsregeling? 

Plannen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 18 december 2023.  De uitvoering van het ingediende plan is na 1 maart 2024. We verzoeken u een projectplan (maximaal 8 pagina's), een begroting en een omschrijving van de organisatie (inclusief KVK-nummer) en eventueel betrokken externe partijen als bijlage te mailen naar stimuleringsregeling@fonds21.nl. Let op: het plan kan niet worden ingediend via ons reguliere aanvraagsysteem. 

 

 • Het aan te vragen bedrag voor projecten is minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Fonds 21 is bereid een stevige bijdrage te leveren van maximaal 50% van de totale begroting voor projectaanvragen. De eigen bijdrage van de aanvrager kan ook in de vorm van gekapitaliseerde eigen uren.
 • Het aan te vragen ontwikkelbudget voor organisaties met een oorsprong in de LHBTQIA+-gemeenschap om hun impact te vergroten is minimaal € 10.000 en maximaal € 15.000. Bij aanvragen voor organisatieontwikkeling is cofinanciering geen vereiste. 

  

U ontvangt de uitslag van deelname medio februari 2024. 

 

  

Op de stimuleringsregeling zijn onderstaande voorwaarden en criteria van toepassing: 

 • We geven prioriteit aan projecten die zich specifiek richten op het bereiken van een jongere doelgroep (12-30 jaar).
 • In aanmerking komen projecten binnen onze werkterreinen Jongeren & Maatschappij, Kunst & Educatie en Kunst & Cultuur.
 • Anders dan binnen het reguliere beleid van Fonds 21 kan een aanvraag ook een aanvulling zijn op een lopend project. Het gaat hierbij om het opschalen van projecten, het intensiveren van de aanpak of het verlengen van de looptijd van een project.
 • De aanvraag betreft activiteiten met een duidelijk begin en einde. 
 • De aanvrager is een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk. Een stichting, vereniging, bv of nv in oprichting is geen rechtspersoon en kan ook geen aanvraag indienen. Van nv's en bv's komen alleen projecten met een sociale missie (waarbij de winst voor dat doel wordt ingezet) in aanmerking voor ondersteuning. Rijks- en gemeentemusea en rijks- en stadsarchieven kunnen ook voor ondersteuning in aanmerking komen.
 • Fonds 21 hecht waarde aan goed toezicht en bestuur en ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de volgende principes: bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer, het bestuur en/of de raad van toezicht bestaat uit minimaal drie leden en de maximale zittingstermijn van de leden van bestuurders en toezichthouders bestaat uit tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar. 
 • Het project wordt gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden. De resultaten zijn in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk toegankelijk voor de samenleving.