Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona

Met de stimuleringsregeling ‘Mentaal Welzijn Jongeren & Corona’ wil Fonds 21 projecten ondersteunen die inzetten op het verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren in tijden van corona.

 

De impact van de coronapandemie op de mentale gezondheid van jongeren is enorm. De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen zorgen voor een acute en zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat zich eenzaam voelt en/of kampt met psychische klachten. Fonds 21 vindt dat alle jongeren een goede start verdienen in de samenleving en zet zich in voor de maatschappelijke kansen voor deze groep. Op dit moment kan dit echter niet zonder oog te hebben voor de mentale situatie van jongeren. Met de stimuleringsregeling ‘Mentaal Welzijn Jongeren & Corona’ wil Fonds 21 projecten ondersteunen die zich specifiek inzetten op het verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren in tijden van corona.

 

 

Met de stimuleringsregeling wil Fonds 21 organisaties die werken met jongeren stimuleren om ofwel bestaande projecten op te schalen, ofwel nieuwe projecten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om projecten die nog dit jaar (2021) (grotendeels) gerealiseerd kunnen worden.

 

 

 

Deelnemen aan de stimuleringsregeling?
 

Helaas is het per 1 juni niet meer mogelijk om de verplichte samenvatting van uw projectvoorstel, een voorlopige begroting en een voorlopig dekkingsplan aan ons voor te leggen. Enkel organisaties die reeds een positieve reactie op hun projectplannen hebben ontvangen kunnen tot en met 30 juni 2021 een definitieve aanvraag indienen.

 

 

 

Wat kunnen aanvragers van ons verwachten? 

 • Korte behandeltermijn: maximaal vier weken (met uitzondering van projectaanvragen met een aanvraagbedrag boven de € 50.000).
 • Coulance wat betreft onze eis van een gespreide dekking. Fonds 21 is bereid een stevige bijdrage te leveren van maximaal 50% van de totale begroting. De eigen bijdrage van de aanvrager kan ook in de vorm van gekapitaliseerde eigen uren.
 • Binnen de stimuleringsregeling kunnen, in tegenstelling tot binnen ons reguliere beleid, ook projecten worden ingediend die geheel of grotendeels online plaatsvinden.  

 

 

 

 

Op de stimuleringsregeling zijn onderstaande aangepaste algemene voorwaarden van toepassing:

 

 • Het project richt zich specifiek op het verbeteren van de gevolgen van de coronamaatregelen op de psychische gezondheid van jongeren. 
 • Het project richt zich op jongeren tussen 12 en 30 jaar. 
 • Anders dan binnen het reguliere beleid van Fonds 21 kan een aanvraag ook een aanvulling zijn op een lopend project. Het gaat hierbij om het opschalen van projecten, het intensiveren van de aanpak of het verlengen van de looptijd van een project.
 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten met een duidelijk begin en einde. Vanwege de impact van de coronamaatregelen, die nu groot is, richten wij ons op projecten die snel kunnen starten en geheel of grotendeels nog dit jaar (2021) wordt gerealiseerd en uitvoerbaar is binnen de huidige corona richtlijnen.
 • Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000.
 • De aanvrager is een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk. Een stichting, vereniging, bv of nv in oprichting is geen rechtspersoon en kan ook geen aanvraag indienen. Van nv's en bv's komen alleen projecten met een sociale missie (waarbij de winst voor dat doel wordt ingezet) in aanmerking voor ondersteuning. Rijks- en gemeentemusea en rijks- en stadsarchieven kunnen ook voor ondersteuning in aanmerking komen.
 • Fonds 21 hecht waarde aan goed toezicht en bestuur en ziet bij de beoordeling van de aanvrager toe op naleving van de volgende principes: bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer, het bestuur en/of de raad van toezicht bestaat uit minimaal drie leden en de maximale zittingstermijn van de leden van bestuurders en toezichthouders bestaat uit tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar. 
 • Het project wordt gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden. De resultaten zijn in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk toegankelijk voor de samenleving.
 • De aanvraag wordt digitaal, compleet en correct ingediend. Alle vereiste bijlagen zijn meegestuurd. 

 

 

 

 

 

Specifiek voor de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona geldt:  

 

 • De aanvrager heeft ervaring in het werken met de doelgroep, met de thematiek en het uitvoeren van vergelijkbare projecten.
 • De activiteiten binnen het project betreffen geen regulier onderwijs of jeugdzorg, en vallen niet binnen de verantwoordelijkheid van overheid of zorgverzekeraars.  
 • Het project is vraaggericht en deelname van jongeren is aannemelijk gemaakt.
 • Het project heeft een hoge pedagogische en didactische kwaliteit:
  - Inhoud en vorm sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep.
  - Er zijn heldere leerdoelen voor de ontwikkeling van jongeren geformuleerd.
  - Er is een onderbouwde visie op educatie en begeleiding.
  - De aanpak, methodiek en samenwerkingsvorm met jongeren zijn helder en concreet beschreven.
 • Trainers, (gast)docenten, coaches, maatjes en/of peer educators hebben een relevante achtergrond en zijn goed toegerust op hun taken. Indien er sprake is van contact met jongeren zonder professionele begeleiding (bijvoorbeeld in het geval van maatjes), dienen de begeleiders over een Verklaring Omtrent Gedrag te beschikken.  

 

 

 

Lees ook onze gronden voor directe afwijzingen