woensdag 27 maart 2024
Duurzaamheid

Fonds 21: Samen naar een groenere toekomst

Foto: Noah Bakker

In een tijd waarin de verduurzaming van de cultuursector een urgente kwestie is, blijft Fonds 21 vastbesloten om hieraan bij te dragen. Tijdens het debat Kunst Voor Klimaat op donderdag 14 maart in de Nationale Opera & Ballet in Amsterdam, georganiseerd door Silbersee en Opera Forward Festival, heeft onze directeur-bestuurder Henk Christophersen onze visie hierop toegelicht. Het debat richtte zich op de investeringen en beleggingen van de fondsen en in welke mate culturele instellingen kritisch tegenover private cultuurfondsen staan die niet investeren in groene en sociale initiatieven. Het gesprek werd gevoerd aan de hand van twee stellingen.

 

De eerste stelling luidde dat private fondsen duurzaamheid verplicht zouden moeten stellen in projectaanvragen. Fonds 21 vindt dat de verantwoordelijkheid hiervoor momenteel niet bij de fondsen zou moeten liggen. Het maken van groene keuzes zou voort moeten komen uit een intrinsieke motivatie van aanvragers om een leefbare wereld door te geven, op dit moment niet uit een externe dwang van de fondsen. Fonds 21 wil niet alleen de koplopers op het gebied van duurzaamheid bedienen, maar ook meedenken met instellingen die zich nog in een vroeger stadium van de transitie bevinden. We willen deze instellingen begeleiden in en stimuleren tot het maken van groenere keuzes en hiermee een bijdrage leveren aan het versnellen van het transitieproces. In plaats van elkaar te beoordelen op duurzaamheid, kiezen we voor een werkwijze van constructieve ondersteuning en belonen we de inspanningen van organisaties op dit gebied. Als betrokken fonds staan we in nauw contact met onze aanvragers, waarbij gesprekken zich niet beperken tot projectinhoud, maar zich ook uitstrekken tot onderwerpen als duurzaamheid. Om de focus op het onderwerp te faciliteren en te versterken binnen de gehele sector, hebben we het initiatief genomen tot verkennende gesprekken met onze collega-fondsen, het ministerie van OC&W en Kunsten ’92. Deze werkwijze van samenwerken en een open dialoog sluit ook beter aan bij Fonds 21; we zien onszelf namelijk niet enkel als financier van projecten maar vooral ook als partner met zicht op de uitdagingen van deze tijd.

 

De tweede stelling was dat elk privaat fonds volledig groen en sociaal zou moeten beleggen, ook als dat een vermindering van kapitaal betekent. Tijdens het debat bleek dat ook aan de kant van de private fondsen nog veel werk is te verzetten. Het is op dit moment vaak nauwelijks te traceren waar de private gelden vandaan komen en hoe deze worden belegd. Fonds 21 blijkt hierin eerder uitzondering te zijn dan regel. In lijn met de tweede stelling heeft Fonds 21 zich al enige jaren gecommitteerd aan duurzaam en sociaal verantwoord beleggen. Op onze website communiceren we hier ook over. Het vermogen dat door Stichting Beheer SNS REAAL beschikbaar wordt gesteld aan Fonds 21 wordt duurzaam belegd, waarbij fundamentele beleggingsbeginselen zoals milieu, mens en maatschappij centraal staan. Dit betekent dat we niet alleen streven naar financieel rendement, maar ook naar positieve sociale en ecologische impact bij onze investeringen.

 

Kortom, het was een interessant debat waarin de urgentie voor het onderwerp nogmaals werd onderstreept. Fonds 21 zal duurzaamheid de komende periode nog steviger verankeren in ons beleid. Niet alleen ondersteunen we projecten met duurzaamheid als onderwerp, we zullen onze aanvragers ook blijven stimuleren zich hier nadrukkelijk tot te verhouden. Maar ook voor de eigen organisatie blijft duurzaamheid een doorlopend leerproces. Samenwerking, dialoog en verantwoordelijkheid zijn hierbij kernwoorden die ons leiden in onze inspanningen voor een groenere toekomst voor de cultuursector.