donderdag 22 december 2022

Terugblik 2022

Het jaar zit er bijna op, tijd om de balans op te maken. Ook dit jaar heeft Fonds 21 weer een groot aantal projecten mogelijk gemaakt, zowel kunstprojecten als initiatieven die de maatschappelijke kansen van jongeren verbeteren. In totaal ontvingen we in 2022 ruim 550 aanvragen. Deze aanvragen zijn zorgvuldig behandeld en beoordeeld, conform onze algemene voorwaarden en criteria. Van de ontvangen aanvragen zijn 320 projecten gehonoreerd. Aan deze projecten heeft Fonds 21 in totaal € 10.961.506 besteed.

Stimuleren van aanbod

2022 begon met een harde lockdown, maar al snel werden de coronamaatregelen versoepeld. De laatste maatregelen vervielen in maart. Toch blijft de weerslag van de pandemie op ons werkterrein groot. In de uitvoering van ons beleid hadden en houden we daarom extra aandacht voor de effecten van de pandemie op onze aanvragers en ons werkveld. Het afgelopen jaar voerden we veel gesprekken met partijen om te  bekijken wat Fonds 21 kan betekenen voor het ontwikkelen van aanbod en om kansen te benutten die tijdens de coronapandemie aan het licht zijn gekomen. Fonds 21 is namelijk niet alleen financier, maar ook een partner en aanjager. We voelen een verantwoordelijkheid voor het stimuleren van aanbod dat van betekenis is voor publiek en samenleving. Ook signaleren we lacunes en agenderen deze. Zo gaven we in 2022 binnen ons werkgebied Jongeren & Maatschappij prioriteit aan projecten die zich richten op de aanpak van psychische gezondheid onder jongeren. Vanwege de urgentie en omvang van de problematiek ondersteunde Fonds 21 deze projecten tot maximaal 50% van de totale begroting. Prioriteit gaven we in 2022 ook aan kunsteducatieve projecten die zich specifiek richten op mbo-studenten. Binnen Kunst & Cultuur stond het afgelopen jaar het stimuleren van digitalisering hoog op de agenda. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden om publiek te bereiken én om inkomsten te genereren. Fonds 21 stond dan ook aan de wieg van het in 2022 geopende Cultuurloket DigitALL, een initiatief voor culturele instellingen die hun publieksaanbod of contact met het publiek willen versterken door inzet van digitale technologie. Cultuurloket DigitALL is een unieke publiek-private samenwerking van private fondsen, de VriendenLoterij en de overheid.

Pilot Systeemverandering

De kansen en ontwikkelingen van deze tijd maken de uitvoering van ons beleid even relevant als uitdagend. In een voortdurend veranderende werkpraktijk is het noodzakelijk om ons beleid kritisch onder de loep te blijven nemen. Binnen Jongeren & Maatschappij heeft dit geleid tot de pilot Systeemverandering. Aanleiding hiervoor vormde de constatering dat er vanuit het fonds soms een andere benadering nodig is om de ontwikkelkansen van jongeren op een meer structurele manier te beïnvloeden. Wanneer er systemische weeffouten ten grondslag liggen aan problemen van jongeren, is financiering van projecten die zich enkel richten op vaardigheden niet afdoende. In de pilot Systeemverandering verkennen we met vier organisaties hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de positie en kansengelijkheid onder en voor jongeren op een wetgevend- en beleidsmatig niveau. In 2022 verlengden we tevens onze samenwerking met Kansfonds binnen het programma ‘Alle jongeren een thuis’.

Kennisdeling

2022 was ook het jaar waarin we stevig hebben ingezet op kennisdeling. Met kennisdeling wil Fonds 21 een actieve bijdrage leveren aan het versnellen van ontwikkelingen in ons werkveld. Het afgelopen jaar organiseerden we verschillende bijeenkomsten rondom actuele thema’s om kennis, ervaringen en succesfactoren te delen. We brachten aanvragers, experts en kennisinstellingen met elkaar in contact en ontsloten opbrengsten en inzichten. Onderwerpen die tijdens deze sessies centraal stonden, waren onder andere nieuwe muziek, digitale toepassingen in de cultuursector en het betrekken en bereiken van een nieuwe generatie cultuurliefhebbers. Ook versterkten we met kennisdeling bewustwording bij onze medewerkers en de eigen organisatie.

Vooruitblik 2023

Met enthousiasme maakt Fonds 21 zich op voor 2023. Ook in het nieuwe jaar hopen we weer een groot aantal projecten te steunen die van betekenis zijn voor de samenleving van nu. Daarnaast blijven we oog houden voor de kansen en uitdagingen van deze tijd en willen we onze rol als partner en aanjager versterken. We kijken uit naar een jaar vol verrassende en vernieuwende initiatieven, gericht op een breed publiek maar ook nadrukkelijk op jonge doelgroepen. Ons donatiebudget voor 2023 is vastgesteld op € 11,5 miljoen.