donderdag 21 april 2022

Pilot Systeemverandering

Fonds 21 vindt dat alle jongeren hun eigen toekomst optimaal moeten kunnen vormgeven. Daarom ondersteunen we binnen onze pijler Jongeren & Maatschappij innovatieve en activerende projecten met een positieve insteek, die de ontwikkelingskansen van jongeren blijvend vergroten. Het zijn projecten waarin jongeren nieuwe vaardigheden leren, andere perspectieven opdoen en het gevoel krijgen dat hun stem ertoe doet. In principe gaat het hier altijd om projecten waarin jongeren actief deelnemer zijn. In het vergroten van de ontwikkelingskansen van jongeren spelen echter niet alleen de jongeren zelf een belangrijke rol: de context is minstens zo belangrijk. Als het onderwijssysteem, het jongerenwerk, gemeentelijk beleid of de landelijke politiek weeffouten bevat die nadelig uitpakken voor jongeren, kan dit een negatieve impact hebben op kun kansen. Financiering van projecten die zich enkel richten op vaardigheden is in deze gevallen niet afdoende. Er is meer nodig. In 2021 heeft Fonds 21 daarom initiatief genomen om samen met een aantal organisaties te verkennen of en hoe er projecten kunnen worden opgezet die ook deze context positief beïnvloeden; projecten gericht op systeemverandering. Omdat dit soort projecten zowel vanuit de uitvoerende organisaties als vanuit Fonds 21 een andere aanpak vergen, heeft dit geresulteerd in een pilot. In de pilot gaan vier projecten van start die ieder op hun eigen manier systeemverandering teweegbrengen om de ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten. Op basis hiervan verwachten we beter in te kunnen schatten of en hoe het ondersteunen van projecten gericht op systeemveranderingen in de toekomst een structurele plaats moeten krijgen in ons beleid.  

Deelnemers pilot

  • sQuare

Stichting sQuare beweegt zich in de vrije ruimte tussen beroepsonderwijs, overheid en arbeidsmarkt met het doel de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Middels strategische co-creaties en eigen initiatieven (onder andere broedplaats sQuare en een private exameninstelling) werkt de stichting aan innovaties die de leerlijn voor gediplomeerde (creatieve) vakmensen versterken en verlengen. Bijdrage € 85.000. 

 

  • Diversion

Diversion heeft een brede achterban van jongeren en wil de organisatie beter inrichten op het signaleren van knelpunten in deze achterban en het agenderen van deze knelpunten bij beleidsmakers. Bijdrage € 100.040. 

 

  • IMC Weekendschool

IMC Weekendschool zet zich in voor kansengelijkheid en meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in een achterstandspositie. Met een extra financiële impuls kunnen ze hun programma in het basisonderwijs wetenschappelijk verder onderbouwen en inzetten op gesprek met de overheid en opleidingen tot leraar basisonderwijs. Bijdrage € 50.000. 

 

  • Samenwerkingsverband Kansengelijkeid en Burgerschap

Een samenwerkingsverband tussen JINC, Move, Petje af, Jong Ondernemen en het Nederlands Debat Instituut met als doel om op te komen voor de gezamenlijke belangen van organisaties die aanvullend burgerschapsonderwijs aanbieden, zich te organiseren als sector en de mogelijkheden van gecombineerd aanbod te verkennen. Bijdrage € 45.000. 

Meer informatie

Meer weten over deze pilot of heeft u vragen? Neem dan contact op met projectadviseur Rianne Koelmans (030 - 23 37 609).