donderdag 16 december 2021

Fonds 21 in 2021: een terugblik

De laatste toekenningen van 2021 zijn verstuurd, een uitgelezen moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. In 2021 hebben we een groot aantal kunst- en cultuurprojecten en maatschappelijke projecten voor jongeren mogelijk kunnen maken. We deden dat als financier, maar ook als partner en adviseur, en met oog voor de kansen en uitdagingen van deze uitzonderlijke tijd. Helaas werd ook 2021 grotendeels gedomineerd door corona. De impact van het coronavirus op onze aanvragers en het publiek of de deelnemers die zij bedienen was opnieuw enorm. Voor het tweede jaar op rij werd er een zwaar beroep gedaan op de creativiteit en flexibiliteit van onze aanvragers. Tegelijkertijd dwingt de crisis ons ook om op een nieuwe manier naar ons werkterrein te kijken. We zijn doorlopend in gesprek met partijen om te vernemen wat Fonds 21 kan betekenen voor het ontwikkelen van aanbod. Om noodhulp te bieden, maar bovenal om de kansen te benutten die de huidige tijd zichtbaar maakt. In 2021 hebben we daarom ondersteuning geboden via ons reguliere beleid, met speciale regelingen en door samenwerkingen te zoeken met andere partijen.

2021 in cijfers

Fonds 21 heeft in 2021 het volledige donatiebudget van € 10,6 miljoen uitgegeven. Een resultaat om trots op te zijn! Binnen ons reguliere beleid ontvingen we dit jaar ruim 460 projectaanvragen. Deze aanvragen zijn zorgvuldig behandeld en beoordeeld, conform de algemene voorwaarden en criteria. Van deze aanvragen zijn 301 projecten gehonoreerd. Naast de reguliere toekenningen heeft Fonds 21 ook toekenningen gedaan vanuit Fonds 21 EXTRA. Vanuit het eigen vermogen van Stichting Beheer SNS REAAL is hier in 2021 een extra € 15 miljoen voor vrijgemaakt. Dit is besteed aan initiatieven die nu de crisis het hoofd bieden en voor samenwerkingen, innovatie en (digitale) transformatie op de middellange en lange termijn.

Fonds 21 EXTRA

Deze uitzonderlijke tijd vraagt om nieuwe inzichten, creativiteit en flexibiliteit. Niet alleen van onze aanvragers, maar ook van de fondsen. In 2021 hebben we daarom Fonds 21 EXTRA gelanceerd. Stichting Beheer SNS REAAL heeft vanuit het eigen vermogen € 15 miljoen vrijgemaakt – bovenop ons reguliere donatiebudget van € 10,6 miljoen - om initiatieven mogelijk te maken die buiten de kaders van ons reguliere beleid vallen. Initiatieven die zich richten op het hier en nu, maar ook op de periode ná corona. Zo hebben we meerdere voorbeeldstellende culturele organisaties en gezelschappen de mogelijkheid gegeven zich te kunnen toeleggen op de langere termijn, om ook over vijf jaar relevant te zijn voor de samenleving. Dankzij een bijdrage vanuit Fonds 21 EXTRA kunnen zij zich focussen op onderwerpen als digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie. De kennis, ervaringen en succesfactoren van deze initiatieven zijn overdraagbaar of relatief makkelijk op te schalen, zodat andere instellingen er ook mee aan de slag kunnen.

 

Noodhulp boden we in 2021 onder meer met de stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona. De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen zorgen voor een acute en zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat zich eenzaam voelt en/of kampt met psychische klachten. Met de stimuleringsregeling wilden we een directe bijdrage leveren aan het verzachten van de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren. In totaal hebben 231 verschillende organisaties op de regeling gereageerd. We hebben hiervan 39 projecten kunnen steunen voor een meer dan een miljoen euro. Het zijn cijfers waaruit blijkt dat de stimuleringsregeling inspringt op een urgente behoefte. Fonds 21 blijft zich binnen de pijler Jongeren & Maatschappij dan ook voor dit thema inzetten. In ons reguliere beleid hebben we sinds dit jaar extra aandacht voor projecten die zich richten op de aanpak van psychische gezondheid en eenzaamheid onder jongeren.

 

Om de kansen en uitdagingen van deze tijd tegemoet te kunnen treden, zocht Fonds 21 dit jaar ook actief naar samenwerking. Zo droegen we opnieuw bij aan Kickstart Cultuurfonds, het tijdelijke fonds dat is opgericht om de culturele sector te helpen bij het aanpassen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Samenwerking zochten we ook binnen het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht. De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatie, transitie en samenwerking was voor Fonds 21 aanleiding om zich aan dit fonds te verbinden. Binnen onze pijler Jongeren & Maatschappij bundelden we dit jaar de krachten met Kansfonds in de strijd tegen thuisloosheid onder jongeren.

Fonds 21 in 2022

Fonds 21 maakt zich op voor 2022, een jaar waarin we met onze activiteiten opnieuw een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving van nu. Het donatiebudget voor volgend jaar is vastgesteld op € 11 miljoen. We kijken uit naar verrassende en vernieuwende initiatieven. Tegelijk behouden we extra aandacht voor de effecten van de pandemie op onze aanvragers, ons aanvraagproces, onze werkwijze en ons beleid. Verder blijven we actief zoeken naar mogelijkheden om in deze bijzondere tijd projecten te ondersteunen die van betekenis zijn voor publiek en samenleving. Zo onderzoeken de private fondsen binnen Kickstart Cultuurfonds of in 2022 een nieuwe samenwerking mogelijk is.

 

Fonds 21 wenst jullie fijne feestdagen en een gezond 2022!