donderdag 14 januari 2021

Fonds 21 in 2021: een vooruitblik

Een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van de 21e eeuw, dat is waar Fonds 21 naar streeft. Ook dit jaar hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan een groot aantal kunst- en cultuurprojecten en maatschappelijke projecten voor jongeren. Niet alleen als financier, maar ook als betrokken partner en adviseur, met oog voor de kansen en uitdagingen van deze moeilijke tijd. De impact van het coronavirus op onze aanvragers en het publiek of de deelnemers die zij bedienen is enorm. De maatregelen die nodig zijn om het virus te bestrijden hebben de cultuursector ontwricht en organisaties die actief zijn binnen het jongerendomein zwaar getroffen.

 

Dit jaar zal Fonds 21 daarom extra aandacht hebben voor de effecten van de pandemie op onze aanvragers, ons aanvraagproces, onze werkwijze en ons beleid. We zijn blijvend in gesprek met partijen om te vernemen wat Fonds 21 kan betekenen voor het ontwikkelen van aanbod. Dat kan door ondersteuning via ons reguliere beleid, maar ook met tijdelijke regelingen. Zo heeft Fonds 21 ook dit jaar extra gelden vrijgemaakt voor deelname aan het Kickstart Cultuurfonds, het tijdelijke fonds dat vorig jaar is opgericht om de culturele sector te helpen bij het aanpassen aan de anderhalvemetersamenleving. Kortom, ook in 2021 is ons er alles aan gelegen dat er projecten worden geïnitieerd die van betekenis zijn voor publiek en samenleving. Daarbij houden we rekening met aanbod en afname voor een breed en divers publiek, zowel in leeftijd, (culturele) achtergrond als in opleidingsniveau.

Diversiteit en inclusie

Niet alleen de coronacrisis was bepalend voor het afgelopen jaar, ook de aandacht voor diversiteit en inclusie tekende 2020. Fonds 21 onderschrijft de waarden van de Code Diversiteit & Inclusie en zal dit jaar de naleving ervan nog steviger verankeren in zijn beleid. We zien dat er in de cultuursector en in maatschappelijke projecten die zich richten op jongeren al goede stappen worden gezet. Ons beleid is gericht op de vernieuwing en verbreding van publiek en we hebben het afgelopen jaar al veel mooie projecten ondersteund die zich hiervoor inzetten. We kijken in 2021 uit naar verrassende en vernieuwende initiatieven.

Kunst en Educatie

Extra aandacht heeft Fonds 21 dit jaar voor het in 2020 geïntroduceerde ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’, waarin Fonds 21 ruimte geeft aan organisaties die opereren op het snijvlak van onze pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Aanvragers binnen dit aandachtsgebied kunnen zowel kunstinstellingen als maatschappelijke organisaties zijn. Doorlopend aandachtspunt van Fonds 21 is het stimuleren van aanbod voor mbo-studenten. Vanwege de coronamaatregelen is het in deze tijd lastig om projecten te organiseren waar mbo’ers fysiek aan deelnemen of bij aanwezig zijn. Toch blijft het stimuleren van goed aanbod voor deze doelgroep onverminderd belangrijk. Om het aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’ duidelijker te profileren wordt de commissie Jongeren & Maatschappij dit jaar uitgebreid met een extra commissielid.

Kunst & Cultuur

Naast de uitvoering van ons reguliere beleid en het initiëren van tijdelijke regelingen wil Fonds 21 dit jaar innovatieve projecten en kennisdeling stimuleren. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat is digitalisering. Digitalisering biedt de mogelijkheid om een (groter) publiek te blijven bereiken én om inkomsten te genereren.

 

Binnen het aandachtsgebied Podiumkunsten blijft Fonds 21 prioriteit geven aan projecten van makers met een jongere carrière. Deze makers spreken met hun werk doorgaans een jong publiek van generatiegenoten aan door de inhoud, vorm of locatie waar het wordt gepresenteerd. Bovendien laten ze een nieuw geluid horen; het geluid van de 21e eeuw. Om de positie van makers met een jongere carrière te versterken en het belang van hun werk te onderstrepen biedt Fonds 21 deze groep de mogelijkheid om maximaal 25% van de projectkosten aan te vragen.

Jongeren & Maatschappij

In de altijd veranderende praktijk waarbinnen Fonds 21 opereert is het nodig regelmatig ons beleid kritisch onder de loep te nemen. Vorig jaar is begonnen met het evalueren van het beleid van de pijler Jongeren & Maatschappij; zowel op inhoud als vorm. Hoewel de thema’s van de pijler nog steeds actueel zijn achten we het noodzakelijk een aantal aanpassingen door te voeren. De eerste helft van dit jaar zullen we dat verder uitwerken. Ook kijken we wat we aanvullend kunnen betekenen voor jongeren die zijn geraakt door de coronacrisis. Jongeren ondervinden veel negatieve gevolgen van de maatregelen, er een toename in kansenongelijkheid. Ook op de arbeidsmarkt worden jongeren onevenredig hard geraakt. Zij werken het meest op basis van nulurencontracten en in zwaar getroffen sectoren als de horeca en evenementen. Verder zijn er nauwelijks stagemogelijkheden. Fonds 21 onderzoekt wat wij kunnen doen om initiatieven te steunen die langetermijnoplossingen bieden voor de effecten van corona op jongeren.

Tot slot

De weerbarstige praktijk zorgt ervoor dat 2021 opnieuw een jaar wordt met veel uitdagingen. De onzekerheid bij onze aanvragers blijft onverminderd groot. Toch willen we organisaties oproepen plannen te blijven ontwikkelen. Onze digitale deuren staan wijd open voor nieuwe initiatieven. Mocht uw situatie door de nieuwe maatregelen zijn veranderd of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar via info@fonds21.nl of via 030 2337600.