Speaking Minds

Jongeren krijgen inspraak in armoedebeleid

Projectnaam Speaking Minds
Pijler Jongeren & Maatschappij
Aandachtsgebied Jongeren & Maatschappij
Aanvrager Save the Children Nederland
Bijdrage van Fonds 21 € 100.000

Speaking Minds is een project van Save the Children waarin praktisch opgeleide jongeren die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen de mogelijkheid wordt geboden om invloed uit te oefenen op het armoedebeleid van de gemeente. Deze jongeren worden nu niet of nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling van beleid, dat vaak ontzettend veel impact heeft op hun leefwereld. Door deze groep inspraak te geven kunnen de wensen en behoeften van de jongeren zelf vertaald worden naar een inclusief en effectief gemeentelijk armoedebeleid. Daarmee wordt een mismatch tussen beleid en realiteit voorkomen.

Inspraak

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en zijn vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag verplicht kinderen en jongeren te betrekken bij de vorming van beleid. Veel gemeenten weten echter niet hoe en waar hiermee te beginnen. Speaking Minds is een project dat gemeenten hierin faciliteert en traint. Groepen jongeren van het mbo, vmbo en het praktijkonderwijs worden gekoppeld aan beleidsmakers om in gesprek te gaan over echte vraagstukken, waar de input van de doelgroep onmisbaar voor is. De gemeente draagt een aantal relevante beleidsvragen voor, waaruit de jongeren kiezen met welke ze aan de slag gaan. Het traject bestaat uit veldbezoek, gesprekken met deskundigen, onderzoek en het presenteren van hun adviezen aan de gemeente. Deelnemende jongeren kunnen na afloop zich blijvend inzetten voor de versterking van de positie van jongeren in armoede en schulden door jongerenambassadeur van het project te worden.

Waarom steunt Fonds 21 dit project?

Speaking Minds past qua thematiek en aanpak goed bij het jongerenbeleid van Fonds 21. Het project legt de focus op participatie en inspraak van praktisch opgeleide jongeren, alsmede de focus op duurzame inzet en systeemverandering. De methode van Speaking Minds is goed uitgewerkt. Door de verschillende evaluatieonderzoeken is er goed zicht op de werkzame elementen, en de lessons learned worden vastgelegd in de methodiek. Tijdens het traject staat de meerwaarde voor de deelnemende jongeren hoog op de prioriteitenlijst. Er wordt veel tussentijds geëvalueerd, en de jongeren krijgen alternatieve of aanvullende opdrachten wanneer ze aangeven niet voldoende uitdaging uit het project te halen. Het is daarmee nadrukkelijk ook een leertraject voor de deelnemers; ze zijn niet enkel instrument voor het verbeteren van het gemeentebeleid.


Projecten

>
>